Menu

Vedtægter

Vedtægter for Rørvig Idrætsforening

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d.15-12-2008

§1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

RØRVIG IDRÆTSFORENING (RIF). Foreningens hjemsted er: ODSHERRED KOMMUNE. Foreningen er stiftet den: 17 NOVEMBER 1936

 

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er at samle bla. Badminton, Stavgang og Fodboldinteresserede, samt at varetage medlemmernes interesse på det sportslige og sociale område. Foreningen er medlem af følgende organisationer Danmarks Idrætsforbund (DIF), Sjællands Boldspil - Union (SBU) samt Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) og respekterer deres regler / vedtægter fuldt ud.

 

§3 Medlemskab

Som aktivt eller passivt medlem kan enhver optages.

 

§4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske til foreningens udvalgsformand, kasserer eller formand. For medlemmer under 18 år kræves samtykke fra forældre/værge. Indmeldelsen er bindende mindst 3 måneder, dog er de første 14 dage at betragte som prøvetid.

 

§5 Udmeldelse

Skal ske skriftligt til formanden eller kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk forpligtende mellemværende med foreningen.

 

§6 Kontingent

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævning fastsættes af bestyrelsen.

 

§7 Restance

Kontingentet skal være betalt senest på forfaldsdatoen. Hvis kontingentet ikke er betalt ved forfald fremsendes rykkerskrivelse. Hvis kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet orienteres om, at det er slettet af foreningens medlemsliste. Optagelse på ny kan da kun ske mod betaling af gælden.

 

§8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

 

§9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil ske gennem lokalpressen. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved stemmefuldmagt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel som angivet ovenfor med angivelse af dagsorden. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

§10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingenter.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Evt. valg af formand.

7. Evt. valg af kasserer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant.

12. Eventuelt.

 

§11 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver dog kvalificeret majoritet jfr. §§17 & 19. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jfr. §9. For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år. Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 1 medlem forlanger det. Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. 3

 

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, i sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling, dog kan dagsordenen målrettes.

 

§13 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består mindst af en formand, en kasserer, en sekretær og 2 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og et antal bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og kassereren og et antal medlemmer er på valg i ulige år.

 

§14 Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger. Foreningen tegnes af formanden og / eller kassereren. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§15 Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra 01. oktober til 30. september. Bestyrelsen skal medio oktober afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§16 Revision

På den ordinære generalforsamling for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant – jfr. § 10. Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 4

 

§17 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, når mindst 2/3 af de på dagen, afgivne stemmer er for forslaget.

 

§18 Emblemer og fanens repræsentation

Foreningen har følgende emblemer: Guld nål samt diplom til æresmedlemmer, disse emblemer uddeles efter fortjeneste, bestyrelsen administrerer dette. Ved et medlems dødsfald skal foreningens fane paradere ved båren, hvis begravelsen finder sted inden for sognegrænsen og hvis de pårørende har fremsat ønske herom. Derudover bestemmer bestyrelsen i hvert tilfælde, hvor og når fanen skal repræsenterer foreningen.

 

§19 Foreningens opløsning

For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås dette flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange af de stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På samme generalforsamling skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til kulturelle / idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

 

Ovenstående vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. december 2008.

Luk